Ak sa Vám zapáčil niektorý produkt, a chceli by ste ho držať v rukách, kontaktujte nás, lebo z väčšiny výrobkov Vám vieme poslať vzorku zdarma.
Ak sa Vám zapáčil niektorý výrobok a chcete si ho objednať, prosíme kontaktujte nás e-mailom alebo na telefóne. Balné neúčtujeme. Za škody vzniknuté počas prepravy neberieme zodpovednosť.

Ako môžete jednoducho overiť, že firma Naturtrend Impex je existujúca a registrovaná firma, ktorá funguje podľa právnych predpisov EU? Jednoducho kliknite na stránku, ktorá sa zaoberá daňovými záležitosťami EU.

V pravom hornom rohu zvoľte slovenčinu.
Pre položku "Členský štát" zvoľte štát firmy Naturtrend Impex (HU-Maďarsko).
Napíšte daňové identifikačné číslo firmy Naturtrend Impex 14926471.
Ďalšie dve položky nie je potrebné vyplniť.
Kliknite na tlačítko "Overiť".

Garancia kvality:

Ak výrobok nezodpovedá danej kvalite a ak ešte nebol zrezaný na mieru, podľa výberu Vám vymeníme za bezchybný výrobok, alebo Vám vrátime peniaze.

Cenník:

Vysvetlivky k cenníku ornamentov: Z daného vzoru je viac veľkostí (zvyčajne 7), jednotlivé veľkosti sú rozpísané v riadkoch.

Daná vzorka je vo viacerých šírkach. Napr.: vzorka “A” je v 11 mm, 15 mm, 20 mm šírkach. Ak sa meno lišty končí na “B” materiál je buk, “E” je zrelá čerešňa. V ostatných prípadoch je z raminu, ktorý sa dá prifarbiť ku každému drevu.
Ceny sú maloobchodné s DPH. Ak ste predajca, stolár volajte nás pre informácie.

Naturtrend ImpexVšeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového obchodu (predávajúci)

Na stránkach sk.bambusratan.com, sk.drevorezba.com je prevádzkovaný internetový obchod, prostredníctvom, ktorého je ponúkaný tovar vyrobený z bambusu, z materiálu thonet, zo sitiny z ostríc, z hnedej trstiny.
Prevádzkovateľom je:
Naturtrend Impex
Viola utca 1
6771 Szeged
IČO:Cg.06-09-014546
Daňové číslo:14926471-2-06
DIČ: HU14926471
Tóthné Ádám Hajnalka
Tóth János
e-mail: info@bambusratan.com, alebo info@drevorezba.com

Číslo účtu: 1167674001/1111
Unicredit Bank
IBAN: SK37 1111 0000 0011 6767 4001
Swift: UNCRSKBX

Firma môže kúpiť tovar bez DPH len v prípade, že má platné medzinárodné DIČ, ktoré nám poskytne.
DIČ je možné overiť na adrese: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

Zmluvné strany

 • predávajúci: Naturtrend Impex
  Viola utca 1
  6771 Szeged
  Tóthné Ádám Hajnalka
  Tóth János

 • kupujúci(spotrebiteľ): fyzická alebo právnická osoba.
  Nákup je možný aj bez registrácie.
  Internetový obchod funguje podľa maďarskej legislatívy.

Cena dopravy

Pri platbe vopred prevodom 6.21 €/balík. dobierkou 8 €/balík. Ak objednáte lišty, ktorých hodnota bude nižšia ako 30€, bude za dodatočnú lištu vystužujúce balíček pripočítaný poplatok 3€.

Obchodné podmienky

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Objednávka

 1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na https://www.sk.bambusratan.com/ a https://www.sk.drevorezba.com/ písomnou formou: e-mailom, alebo telefonicky. Pri telefonickej objednávke je hovor nahrávaný pre účely budúceho doloženia telefonických objednávok. + Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

 2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky.

  Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

 3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná u predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

 4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

 1. Dodacie lehoty

  1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

  2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 7 do 30 dní od dátumu overenia objednávky.

  3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

 2. Cena, platobné podmienky a prepravné

  1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho na stránkach https://www.sk.bambusratan.com/ a https://www.sk.drevorezba.com/. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky. Kúpna cena v internetovom obchode je uvedená ako celková vrátane DPH

  2. Spotrebiteľ uhrádza platbu dobierkou alebo prevodom/vkladom na účet predávajúceho, prípadne iným spôsobom podľa dohody oboch zmluvných strán.

  3. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky. Kúpnu cenu inkasuje splnomocnený zástupca zmluvného dopravcu. V prípade, kedy je stanovená cena za tovar a za prepravu zvlášť, je táto informácia uvedená u produktu na stránkach https://www.sk.bambusratan.com/, https://www.sk.drevorezba.com/

  4. Dopravu na adresu určenia zaisťuje spoločnosť DPD Hungária a GLS. Tovar by vám mal byť doručený najneskôr do 1-2 týždňov od potvrdenia objednávky tovaru v našej kontaktnej kancelárii priamo k vášmu bytu či domu.

  5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

 3. Preberanie tovaru

  1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Za doručenie tovaru kupujúcemu možno považovať prevzatie tovaru kupujúcim alebo inou osobou zdržujúcou sa v dobe doručenia na mieste dodania (oprávnená osoba). Pokiaľ sa predávajúcej osobe nepodarí doručiť tovar, predávajúci si vyhradzuje možnosť nevyhovieť akejkoľvek ďalšej požiadavke kupujúceho pri objednaní tovaru. Odovzdanie a prevzatie tovaru musí kupujúci alebo oprávnená osoba písomne potvrdiť predávajúcej osobe (zásielkovej službe). Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie a údržbu výrobku.

  2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

  3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho.

  4. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

 4. Odstúpenie od zmluvy

  1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom).

  2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

   Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

   Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

  3. Predávajúci si vyhradzuje právo na úhradu škody hlavne v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázeteľných nákladov

  4. Produkty zhotovené podla osobitých požiadaviek spotrebiteľa nie je možné vrátiť. Predávajúci si vyhradzuje u rolovaných výrobkov právo na odpočítanie 10% ceny za mieru znehodnotenia produktu.

  5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

   1. produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

   2. zmenila sa cena dodávateľa produktu

   3. vystavená cena produktu bola chybná

 5. Záruka a servis

  1. Záručná doba na produkty je 6 mesiacov odo dňa kúpy produktu. Neskoršie reklamácie sa neakceptujú.

  2. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

  3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

  4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 6. Ochrana osobných dát

  Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch. Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 7. Záverečné ustanovenia

  1. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

   Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

   Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

   Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

   Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

  2. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, ,elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Osobné údaje (GDPR)

Vážený návštevník / kupujúci!

Nižšie si môžete prečítať naše zrozumiteľné informácie o zachovaní a spracovaní Vašich osobných údajov.

Pri objednávaní našich produktov od spoločnosti Naturtrend Impex Kft. (Ďalej len "Správca údajov") získame aj Vaše osobné informácie, takže sme považovaní za správcu údajov pre Vaše osobné údaje. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré môžu Vás jasne identifikovať. Údaje prichádzajú dvoma spôsobmi.

 • Na jednej strane pomocou prehliadača sa webová adresa, ktorú používate, automaticky generuje technické údaje (súbory cookie) pre navštívené stránky,

 • Ak chcete objednať, musíte nevyhnutne poskytnúť identifikačné a kontaktné informácie, ktoré môžete poskytnúť aj v prípade, ak chcete s nami nadviazať osobný kontakt.

Účelom nášho spracovania údajov je plniť objednávky a povinnosti našich zákazníkov a poskytovať informácie o našej činnosti.

Ochrana vašich osobných údajov a dodržiavanie GDPR (NARIADENIE (EP) 2016/679 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY) je pre nás nevyhnutné. Spravujeme našu webovú stránku a náš internetový obchod, aby sme zaobchádzali s Vašimi osobnými údajmi iba v rozsahu a v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zabezpečenie našej služby len v nevyhnutne potrebnom čase.

Vždy sa usilujeme o najvyššiu bezpečnosť správy údajov, ktorú od nás očakávate. Vyhradzujeme si právo na zmenu nášho oznámenia o ochrane osobných údajov.

Naše webové stránky môžu obsahovať odkaz, ktorý je presmerovaním na iné stránky poskytovateľov služieb. Pokiaľ ide o postupy ochrany údajov a ochrany údajov týchto poskytovateľov, alebo pokiaľ ide o určité problémy, ktoré z nich vyplývajú, správca údajov neprijme žiadne morálne ani finančné záväzky.

Správca údajov

Obchodné meno: Naturtrend Impex Kft.

Aké osobné údaje vyžadujeme a na aké ciele?

Meno a adresa

Pre vystavenie faktúry

Číslo účtu - IBAN

Pri platbe prevodom na účet získame automaticky, v iných prípadoch nevyžadujeme

Meno a priezvisko alebo kontaktná osoba pri partnerských firmách, email a číslo telefónu

Pru uzatvorenie zmluvy, kontakt so zmluvnými partnermi

Meno, telefón, mail a adresu osoby, ktorý zásielku prevezme

Nutné pre odosielanie zásielky

Cena, množstvo a rozmery zásielky, služieb

Pre uzatvorenie zmluvy

emailová adresa

kontakt pri plnení objednávky

IP adresa

Štatistika

Právny základ pre spracovanie údajov

Správca údajov spracováva Vaše údaje poskytované na online ploche, osobne alebo telefonicky podľa týchto právnych základov:

 • legislatíva

 • zmluvný záväzok (zmluvný záväzok, údaje požadované na splnenie zmluvného záväzku a údaje požadované na doručenie), pre kúpu našich výrobkov alebo služieb kupujúci je povinný poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nemôže dôjsť k uzatvoreniu zmluvy

Aké procesy spracovania údajov NIE sú vykonané?

Neposielame buletín, reklamné listy.

Z dostupných údajov nevytvárame profilovanie. (Vytváranie profilov je proces, keď ponúkame zákazníkovu ponuku bez ľudského rozhodnutia, čo závisí od prichádzajúcich údajov. Typickým príkladom je cena Casco podľa PSČ.

Telefónne čísla sú vyhradené len pre objednávky (právnym základom ktorého je zmluva), inak nebudeme uvádzať na zoznam.

Pravidlá ochrany osobných údajov

Osobné údaje klientov (napríklad e-mailové adresy) sa budú používať iba v rámci vyššie uvedených právnych základov. Okrem prípadov vyžadovaných zákonnými výnimkami nebudeme za žiadnych okolností prenášať, predávať a poskytovať údaje tretím stranám a odosielame ich iba takým spracovateľom osobných údajov, ktoré sú bezpečné pre ochranu osobných údajov.

Zvyčajne získavame osobné údaje ako kontrolór údajov od príslušnej osoby. Ak sa zákazník neposkytuje svoje údaje, ako poštová adresa alebo ako kontakt alebo iný údaj, poskytovateľ údajov zodpovedá za presnosť poskytnutých údajov a za zákonnosť oznamovania údajov (to znamená, že dotknutá osoba vie o tom, že boli poskytnuté jeho údaje, súhlasí s tým, a preberá zodpovednosť ).

Ak ktorákoľvek strana zistí, že niekto zverejnil osobné údaje pre nás, musí okamžite informovať spracovateľa údajov o tejto skutočnosti a mi okamžite zmažeme zverejnené údaje.

Správca údajov môže automaticky zhromažďovať informácie o počte návštev a frekvencii návštev na určitých stránkach. Tieto informácie sa spracovávajú iba súhrnne, jednotlivo neidentifikovateľným spôsobom a používajú sa na štatistické účely. Analýza kolektívnych údajov pomáha merať záujem návštevníkov a rozvíjať našu firmu podľa ich potreby.

Osobné údaje uchovávame nasledovným spôsobom:

 • uchovávame faktúry, ktoré sme vydali alebo zaplatili elektronickou alebo papierovou formou;

 • Uchovávame objednávky, zmluvy a súvisiacu korešpondenciu a iné dokumenty, a to v elektronickej aj papierovej podobe;

Online zozbierané údaje budú uchované len na serveroch, ktoré sa nachádzajú v Európskej únii.

Uchovávame osobné údaje uložené na papieri v trezore. Po uplynutí ochrannej doby budú zničené takým spôsobom, že osobné údaje nebudú možné rekonštruovať. Digitálne uložené údaje budú tiež natrvalo odstránené.

Naše stránky môžu automaticky registrovať IP adresu používateľa, operačný systém a typ prehliadača, ktorý používajú, a ďalšie neosobné informácie. Tieto informácie používame výhradne v agregovanej a spracovanej podobe na opravu akýchkoľvek nedostatkov na našich stránkach, na zlepšenie ich kvality a na štatistické účely. Údaje nie sú spojené s inými údajmi poskytnutými používateľmi.

Niektoré naše stránky môžu umiestniť jedinečný identifikátor, tzv. Cookies, do počítača našich užívateľov.

Sú to súbory cookie, ktoré sú potrebné na to, aby pracovisko fungovalo, takže si to iba beriete na vedomie, ale nemusíte ich prijímať. Tieto sa nebudú spracúvať ani presmerovať.

Systém uchováva IP adresy návštevníkov vďaka oprávneným záujmom poskytovateľa služieb, tieto súbory denníkov sa automaticky vymažú bez ohľadu na registráciu.

Používame cookies, ktoré slúžia na štatistické účely a spracovávajú agregované, neosobné údaje.

Naše cookie marketingovej kategórie pomáhajú vylepšiť zážitok používateľa tým, že zobrazuje najzaujímavejší obsah pre návštevníka.

Ak súhlasíte, používame marketingový súbor cookie, inak nestlačte tlačidlo prijatia.

Ak kliknete na tlačidlo Accept Marketing Cookies, môžete ich povoliť. Nesúhlas používateľa marketingového usporiadania súborov cookie nebráni tomu, aby sa naše služby využívali, avšak v niektorých prípadoch môže obmedziť používateľa na prístup k určitým informáciám na našich stránkach.

Údaje uložené cookies budú uchovávané najneskôr do šiestich mesiacov.

Môžete tiež odstrániť všetky súbory cookie uložené vo vašom počítači a zablokovať ich inštaláciu vo väčšine prehliadačov. V tomto prípade však budete musieť ručne vykonať určité nastavenia manuálne pri každej navšteve konkrétnej stránky a možno budete musieť počítať s tým, že určité funkcie nemusia fungovať.

Vypnúť ich môžete v nastaveniach.

A Google cookie vypnete tu vypnúť.

Facebook

Na Facebooku udržujeme profil nazývaný Naturtrend Impex, kde sú údaje poskytované na základe dobrovoľnosti, ich rozsah závisí od informácií uverejnených ľuďmi rád a následovníkov. Uverejnené údaje môžu byť ovplyvnené a odstránené dotknutou osobou. Tu nájdete informácie o správe údajov z Facebooku.

Prenos údajov a spracovanie údajov

V záujme splnenia zákonných a zmluvných povinností spracovateľa spracovania údajov alebo oprávneného obchodného záujmu prevádza osobné údaje nasledujúcim zmluvným spracovateľom údajov (subdodávateľov).

Názov

Adresa - sídlo

Pracovný okruh

Údaje

Účtovníctvo

Meno, adresa

3 in 1 Hosting Bt.

2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. fszt. 1

Hosting, úložisko

Všetky údaje

Express One Kft

1239 Budapest Európa u. 12 / L1 épület

Doprava

Meno, adresa dodania, telefónne číslo kontaktnej osoby

Magyar Posta Zrt

1138 Budapest Dunavirág u. 2-6

Doprava

Meno, adresa dodania, telefónne číslo kontaktnej osoby

GLS Hungary Kft

2351 Alsónémedi GLS Európaút 2.

Doprava

Meno, adresa dodania, telefónne číslo kontaktnej osoby

Fedex Hungary

2220 Vecsés Lőrinci út 59. C ép. 5

Doprava

Meno, adresa dodania, telefónne číslo kontaktnej osoby

Csomagküldő.hu kft

1031 Budapest Vízimolnár u. 10 6/54

Doprava

Meno, adresa dodania, telefónne číslo kontaktnej osoby

DPD Hungária Kft

1158 Budapest Késmárk u 14/b épület

Doprava

Meno, adresa dodania, telefónne číslo kontaktnej osoby

KBOSS.hu Kft

1031 Budapest Záhony u. 7.

Online účty

Názov účtu, adresa

Tifer Bt

6900 Makó Maros u. 5

Účtovníctvo

Názov účtu, adresa

Údaje poskytnutné na báze dobrovoľnosti

Google Ireland Limited

Gordon Hause, Barrow Str. Dublin 4. Ireland

Online marketing

Preferencie, IP adresa

Facebook Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

Online marketing

Preferencie, IP adresa

Zabezpečenie údajov

Naša spoločnosť ako kontrolór údajov spracováva vaše osobné údaje s maximálnou starostlivosťou, prísne dôverne, iba v rozsahu potrebnom na využívanie služieb. Naša spoločnosť ako správca údajov prijala technické a organizačné opatrenia a stanovila procesné pravidlá potrebné na presadzovanie zákonov na správu údajov a ochrany údajov. Zamestnanci a spracovatelia údajov, ktorí používajú, majú povinnosť zachovávať dôvernosť. Poskytuje primeranú ochranu údajov, ktoré ukladá so zabezpečením na úrovni servera a na úrovni aplikácie. Na našich ústrediach a na našich stránkach sú osobné údaje uložené bezpečne a zabezpečene.

Prevádzkovateľ údajov tak zabezpečuje dôveryhodnosť, prístupnosť, integritu a dôvernosť spracovávaných osobných údajov.

Riaditeľ údajov pravidelne prehodnocuje tieto opatrenia a pravidlá a v prípade potreby ich upravuje.

Online údaje sú uložené na našom hostiteľskom serveri v Európskej únii, ktorý je našim poskytovateľom hostingu.

Informujeme našich zákazníkov a našich používateľov, že napriek preventívnym opatreniam nemôžu byť elektronické dáta prenášané cez internet úplne chránené pred akýmkoľvek útokom.

Ak by došlo k udalosti súvisiacej s ochranou osobných údajov, musíme to oznámiť dozornému orgánu do 72 hodín od chvíle, ako sa o tom dozvieme a budeme viesť záznamy o incidentoch v oblasti ochrany osobných údajov. Ak by udalosť týkajúca sa ochrany osobných údajov predstavovala vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb, správca údajov bezodkladne informuje dotknutú osobu o tejto udalosti.

Právne opravné prostriedky

Dotknutá osoba môže požiadať o písomnú informáciu (prostredníctvom e-mailu) o tom, ako sa zaobchádza s jeho osobnými údajmi. Správca údajov poskytne informácie písomne v najkratšom čase, najneskôr však do 25 dní od predloženia žiadosti, pokiaľ sa to výslovne nevyžaduje, e-mailom. Dátový kontrolór poskytne informácie o údajoch spracovaných spracovateľom alebo spracovateľom, ktorému spravuje, účel, právny základ, trvanie, zdroje údajov, kategórie, názov spracovateľa údajov, adresu (sídlo) a činnosti súvisiace s riadením údajov, ako aj kto a na aký účel prijímajú alebo prijímali údaje. Ak chcete požiadať o informácie viackrát v bežnom roku, správca údajov môže účtovať primeraný poplatok za úhradu nákladov.

Dotknutá osoba môže požiadať o opravu svojich osobných údajov. Môže požiadať o vymazanie údajov v prípade, že spracovanie údajov bolo nezákonné alebo uplynul čas spracovania. Dozorný orgán informuje dotknutú osobu o náprave a vymazaní, ako aj tých, ktorím predtým poskytli údaje na účely spracovania údajov.

Informujeme našich zákazníkov, že v zmluvách nemôžu oprávnene namietať proti legálnemu a legitímnemu spracovaniu údajov požadovanému na dokončenie našich zmlúv a nemôže oprávnene požadovať zmazanie tohto okruhu údajov.

Keďže neposielame informačný bulletin, nemanipulujeme s údajmi na priame účely trhu.

Jednotlivec môže tiež požiadať o obmedzenie spracovania údajov, ak spochybňuje ich presnosť a zákonnosť. Žiadosti o obmedzenie spracováva spracovateľ údajov do 10 dní.

Ak dotknutá osoba nesúhlasí s akýmkoľvek rozhodnutím kontrolóra údajov, môže sa do 30 dní od oznámenia odvolať.

Ak majú naši zákazníci pochybnosti o zákonnosti spracovania údajov, môžu podať sťažnosť národnému úradu pre ochranu údajov.

Ktokoľvek, kto sa domnieva, že vaša správca údajov porušila vaše práva, môže sa obrátiť na súd. Súdy sa zaoberajú s takými spormi prednostne. Súdny spor patrí na Mestský súd v Budapešti, ktorý je príslušným súdom, ale môže byť začatý pred príslušným súdom aj podľa miesta bydliska osoby, ktorý súdny spor začal.


Naturtrend Impex
Cane webbing, rattan wallboard, coconut fiber, chair cane, bamboo stick, door panels, unique sized bamboo blinds
Cane webbing, rattan wallboard, coconut fiber, chair cane, bamboo stick, door panels, unique sized bamboo blinds
Falvédő, Falburkolatok, peddignád, tonettanyag, apácarács, intarzia, díszléc, fafaragás, Bambusz roló teraszra, római roló, Rattan nádszövet, bútor fafaragás, bútorgomb.
Prodaja španjolske i ratan trske, duboreza i lajsni od punog drveta. Bambusni štapovi i rolete.
žaluzie z bambusu, ratanové vlákno, oprava židlí ratanem, dřevěné ozdoby na skříně, orámování obrazů, dřevěná lišta na nábytek, lamberie
Rzeźbione drewno, intarsja, rzeźbione listwy, rolety bambusowe, plecionki z trzciny rattanowej, trzcina peddig i materiały bambusowe dla zwolenników trendu naturalnego.
Bambusleisten für Wandsvertäfelung, Bambusmeterware, Heimwerkern mit Intarsien, Thonet und Rattan
Bambus-Leisten, Bambus Meterware, naturprodukt Bambus, Thonet, Intarsien, Rattan, Windschutz
Bambus-Leisten, Bambus Meterware, naturprodukt Bambus, Thonet, Intarsien, Rattan, Windschutz
Vendita bambù in rotoli dalle canne di bambù, tende e tapparelle in bambù su ordine, intarsio, paglia di Vienna, tessuti di rattan, sagome scolpite, grigliati in bambù, midollo ratan e su ordine, di propria produzione capitelli, rosette, decori centrali
decor bamboo in role, jaluzele (pergole, storuri, rulouri) din bambus, intarsii, reparatii scaune thonett, impletituri din rattan, paie de Viena, miez rattan, baghete (frize, sipci) din lemn, stalpi si sipci din bambus, grilaj de bambus, la comanda sculpturi din lemn (rozete, capiteluri, aplicatii), orice model
Prodavnica repro materijala od bambusa , trske i drveta za dekoraciju enterijera.
Cane webbing, rattan wallboard, coconut fiber, chair cane, bamboo stick, door panels, unique sized bamboo blinds
baguette moulure, bois de marqueterie, cannage chaise, cimaise bois, fil de rotin, corniche decorative, moulure decorative, parement de bois, pied pour meuble, revetement mural bois, store exterieur bambou, treille en bois